Allmøtet 23.11.16:
100 frammøtte, gode, kritiske spørsmål - og stor applaus for Usken VA

Referat fra allmøte nr 2 - Usken vann og avløp

Tid: Onsdag 23.november 2016

Klokke: 19-21

Sted: Kantinen, Sandnes rådhus, Jærveien 33

Frammøtte: 100

Hensikten med møtet (fra invitasjonen):

Alle grunneiere (eiere av hytte/hus/tomt) på Usken og Uskakalven er velkommen til allmøte nummer to med informasjon om vann- og avløpsprosjektet Usken VA. Allmøtet vil få en gjennomgang av hovedtrekkene ved vann- og avløpsanlegget, samt en oppdatering om arbeid som er gjort siden forrige allmøte 31. mai. Vi vil legge fram resultatet av spørreundersøkelsen om interessen for å delta, gi noen kommentarer til kommunens informasjon om avløpsregler og -politikk, svare på spørsmål som har kommet fra dere grunneiere - og selvsagt svare på spørsmål som kommer i møtet. Vi går dessuten gjennom forslag til etablering av et selskap som skal eie og styre prosjektet - og hvordan interesserte grunneiere kan bli medlem av dette selskapet.

Dagsorden:

1. Informasjon/oppdatering siden allmøtet i mai Sveinung Sletten

2. Prosjektstatus - forstudie Asbjørn Olsen

3. Organisering av virksomheten, etablering av
selskapet Usken VA, vedtekter, medlemskap
Erik Jarlsby

4. Spørsmål/kommentarer/diskusjon

Presentasjonen som dekker dagsorden med fakta og kommentarer finner du her:
https://drive.google.com/open?id=0B6hj2wUZ2KqXMGRYcWZzR3RHX2c

REFERAT:

Sveinung Sletten som er leder av interimsstyret i Usken VA, ønsket velkommen til de 100 fremmøtte og orienterte om dagsorden.

Ba møte godkjenne at Jarle Padøy ledet møte og Grethe Andersen var referent.

Han oppfordret alle til å oppgi e-post for å lette kommunikasjon i prosjektet framover. Han henviste også til ny webside, www.uskenva.webnode.com, som vil bli brukt som informasjonskanal framover, og hvor det også finnes kontaktinformasjon og offentlige dokumnter om Usken VA.

Informasjon/oppdatering siden allmøtet i mai - Sveinung Sletten (ca 19:15 - 19:35)

Sveinung presiserte at framdriftsplanen fremdeles er meget grov og ble derfor presentert med forbehold.

Skriv fra Sandnes kommune om trykkavløp vil senere bli lagt ut på nettstedet www.uskenva.webnode.com.

Etter orienteringen ble det åpnet for spørsmål fra salen. Interimsstyrets svar som gjengitt nedenfor tar utgangspunkt i det som ble sagt i møtet, men er i noen tilfeller supplert/redigert for å gjøre svaret mer utfyllende:

Spørsmål:

Kan du si noe om risiko og pris? Hvor sikre er dere på estimatene?

Svar fra interimsstyret:

Vi er ikke sikre på estimatene, det er derfor vi anbefaler å gjøre et forprosjekt for å få fram sikrer estimater innen hver enkelt tar stilling til prosjektet. Men våre anslag ligger nært opp til kostnadene for tilsvarende prosjektet og også nært anslag i Norconsults rapport til kommunen samt anslag EcoSolutions har gjort etter å ha gått opp traceer på Usken/Uskakalven. Nærmere redegjørelse kommer som del av presentasjonen «Prosjektstatus - forstudie» av Asbjørn Olsen.

Spørsmål:

Kan dere si mer om plassering av tank for overføringsanlegg til Ruska på Usken Sør. Risiko? Lukt? Vil det dannes «forstoppelser»? Hvordan skal dette vedlikeholdes? Vil det kreve ny vei? Har dere undersøkt dette?

Svar fra interimsstyret:

Tanken må ligge høyt nok til at tyngdekraften vil føre avløp gjennom rør på havbunnen til Riska. Kommunen er ikke låst til den plasseringen av tanken som er vist i Norconsult-rapporten. Dette må sees på og avklares grundig som del av forprosjekt for å få avklart alle forhold omkring dette. Slik vi ser det, vil det være en fordel om tanken ikke ligger for tett oppi bebyggelse. Når det gjelder tilstopping i avløpsrør så må dette løses ved å stille klare og tydelige krav til leverandør av utstyr, om at anlegget bygges basert på et prinsipp om selvrens av rør, også på vinterstid. I så måte er det interessant at det finnes mange anlegg av denne typen også på høyfjellet, i et atskillig kaldere klima. Det vil bli inngått vedlikeholdsavtale for anlegget, før det kommer i drift.

Spørsmål:

Har dere tenkt på avtaler med grunneiere? Hva gjør dere hvis de ikke aksepterer? Er dere villige til å ekspropriere?

Svar fra interimsstyret:

Avtaler med grunneiere må på plass for at prosjektet skal kunne realiseres. Forhandlinger med grunneiere blir en viktig del av prosjektet. Kommunen vil forhandle om grunn til overføringsanlegget mens Usken VA vil forhandle om rett til å legge rørledningene over eiendommer. Spørsmålet om ekspropriasjon må rettes til kommunen. Dette er ikke noe styret i Usken VA har vurdert eller har myndighet til. For øvrig er det jo grunn til å regne med at mange grunneiere kan se det som en stor fordel med tanke på mulig framtidig salg av tomter og/eller utbygging at det blir etablert et vann- og avløpsanlegg som man kan knytte seg til.

Prosjektstatus - forstudie - Asbjørn Olsen - 19: 45 -20:15

Se vedlagte presentasjon. Asbjørn presiserte at den planlagte løsningen er vel utprøvd i flere andre prosjekter som interimsstyret har vært i kontakt med. Asbjørn presiserte at vi mener det er viktig med en systemløsning som tar høyde for hele prosjektet (ikke bare avtale med en og en leverandør av de ulike elementene). Dette er også en del av begrunnelsen for hvorfor styret anbefaler at neste steg er et forprosjekt for å få fram sikrere estimater før hver enkelt skal ta stilling til prosjektet for sin eiendom på Usken.

Etter orienteringen ble det åpnet for spørsmål fra salen:

Spørsmål:

Er det ikke snodig at Usken-VA skal ha prosjektansvar for kommunalt anlegg?

Svar fra interimsstyret:

Det er ikke uvanlig at dette skjer i såkalt offentlig-privat samarbeid. Sandnes kommune har innenfor vann- og avløp i hytteområder nettopp satset på slikt samarbeid, og ønsker altså at vi skal prosjektere både den private delen av anlegget og den kommunale. Fordelen er at vi da sikrer nødvendig samordning i planlegging av de to delene. Men her er det klart at vi kommer til å trenge profesjonell hjelp av en eller flere leverandører.

Spørsmål:

Vil pumpekum som skal være på hver enkelt sin eiendom avgi lukt? Er den tett?

Svar fra interimsstyret:

Ja, den skal være tett og luktfri slik vi har forstått det - og det må vi forsikre oss om gjennom forprosjektet som planlegges videre.

Spørsmål:

Har dere gjort vurderinger om kun å tilby avløp? eller bare vann?

Svar fra interimsstyret:

En tilfredsstilende vannkilde kreves for å kunne knytte seg til det planlagte avløpet, , men det kan også være i form av private brønner. Et spørsmål vi må stille oss er hvordan kommunen vil stille seg til overføring av kommunalt vann til Usken, dersom få sier ja til vann. Vi vet også at kommunalt vann er et viktig argument for mange til å være med i Usken VA. Og vi antar at en del av dem som i dag har godkjente avløp kan være interessert i å knytte seg til en ledning med kommunalt vann. Vi har diskutert problemstillingen, men ikke konkludert. Vi tar dette punktet med oss i det videre arbeidet.

Spørsmål

Vil anlegget bli bygget bare for dem som har sagt ja til nå? Eller vil dere ta høyde for kapasitet til alle på Usken etterhvert?

Svar fra interimsstyret:

Kommunen har stilt krav til kapasitet som dekker alle relevante eiendommer - inkludert mulige nye hytter. Prosjektet tar høyde for å ivareta mulighet for totalen på Usken og må dimensjoneres deretter. Dimensjoneringen og utbyggingen av anlegget vil også måtte ta hensyn til beliggenheten av eiendommer som ønsker tilknytning. Er det kun én av 20 hytter i et område som vil være med, så er det ikke sikkert dette området får tilknytning i første omgang, men må kanskje vente til flere er klar til å knytte seg til.

Spørsmål

Det er store avvik mellom deres kalkyler for ca 150 hytter som vil gi en totalsum på ca 30 millioner mot det som NorConsult-rapporten tilsier. Hvorfor er det slik?

Svar fra interimsstyret:

Styrets foreløpige anslag bygger på Norconsult-rapporten og kostnadsanslag fra EcoSolutions - og ser ut til å tåle sammenligning med tilsvarende prosjekter. Kommunen sier i et skriv denne uken at den anser kostnadsanslagene fra Usken VA som realistiske. Forskjeller mellom Norconsult og våre foreløpige anslag kan dreie seg om valg av løsning, hvorvidt man regner overføringsanlegget som kommunen dekke inn i prisen per eiendom eller ikke, samt ulike forutsetninger om antall eiendommer og andre forhold. Igjen vil vi presisere at forprosjektet er viktig for å få fram mer nøyaktige estimater som vil bli forelagt alle før endelig beslutning om tilknytning tas av den enkelte.

Spørsmål

Den foreslåtte løsningen består i å grave ned hovedanlegget. Jeg vet om anlegg ved Eigerøy hvor slike anlegg går under vann. Er det besluttet at må ligge på land? Har vi tenkt noe tilsvarende trasé hvor stikkledninger kan gå sjøveien?

Svar fra interimsstyret:

Norconsult-rapporten har regnet på et alternativ for en bit av vår hovedledning, som da legges i sjøen mellom Uskesluppen og Usken sør. Uansett så vil mesteparten av vårt anlegg ligge på land og sjøledning har derfor begrenset verdi for oss. Dette er forhold som vil bli endelig avklart i forprosjektstudiet og besluttet som del av vedtak om gjennomføring av anlegget.

Spørsmål

Hva blir årlige driftskostnader etterhvert? Har dere oversikt på dette?

Svar fra interimsstyret:

Det må tas høyde for driftskostnader ved anlegget som f.eks strøm og ettersyn. Omfanget av driftskostnader er ikke avklart på dette tidspunkt.

Det ble opplyst fra salen at i et tilsvarende prosjekt på Eigerøy er disse kostnadene ca 2000 - 2500 per år. For å holde prisen lav er det aktuelt å få til avtaler hvor man gjør ettersyn på flere hytter på en gang. Dette må avklares i forkant av evt. beslutning om utbygging.

Spørsmål

Hvis man har bio-toalett man er fornøyd med. Går det an å droppe vannklosett og dermed kun koble til gråvann?

Svar fra interimsstyret:

Tilkopling av gråvann fordrer mye av samme investering i anlegget da det uansett er påkrevd å ha en pumpe som har kapasitet til å sende gråvannet inn i et trykksatt ledningsnett. Dette vil kreve pumpekapasitet i samme størrelse som pumper som også kan ta avløp fra toalett. Forskjellen blir da med eller uten kvern-funksjon til å male opp den faste delen fra toalett. Det er derfor et spørsmål hvor mye det er å spare på investeringen for tilknytning. Derimot kan det å beholde bio-toalettet føre til mindre behov for ombygging i hytte/hus, og dermed tilsvarende reduksjon av den totale investeringen på den enkelte eiendom. Styret vil se på en slik løsning i det videre arbeidet, men kan ikke her og nå konkludere hva svaret blir.

Organisering av virksomheten Erik Jarlsby - 20:15 - 20:45

Se vedlagte presentasjon. Etter orienteringen ble det åpnet for spørsmål fra salen:

Spørsmål

Hvorfor sier du betaling av hovedbeløp i 4.kvartal 2017 når saken ikke skal være politisk vedtatt i Sandnes kommune før 2018?

Svar fra interimsstyret:

Budsjettet for 2018 blir vedtatt i 2017. Men det kan godt være at første innbetaling blir i 2018 - vi har kun sagt at 4. kvartal 2017 er det tidligste tidspunkt for innbetaling av et større beløp - og da forutsatt at kommunen har gjort sitt budsjettvedtak.

Spørsmål:

Dere legger opp en modell hvor tilknytning blir dyrere senere for dem som ikke knytter seg til i første omgang/første utbygning. Jeg er representant for en av de 22 enhetene på Uskakalven som har et godkjent va-anlegg i dag. Jeg ser for meg at kommunen kanskje kommer om 5-10 år og vil pålegge oss tilknytning. Da syns vi det er urimelig at vi skal betale dyrere fordi dere lager egentlig en løsning som på sikt muligens kan sanere vår godkjente løsning. Kan dere se på betalingsmodellen her for slike anlegg?

Svar fra interimsstyret:

Vi ser poenget og vil ta dette innspillet med i videre jobbing og utredning av forprosjekt og betalingsmodell.

Spørsmål:

Hvorfor haster dette prosjektet sånn? Er det drevet fram av folk som har interesse av å selge eller bygge ut tomter? Kan vi ikke heller vente til kommunen ser seg i stand til å gjøre dette prosjektet om 10 år?

Svar fra interimsstyret:

Sandnes kommune har gjort det klart at den ikke har økonomi eller kapasitet til å ta denne type prosjekter selv, men vil satse på samarbeid med private for å legge til rette for VA-løsninger for hytter og i grisgrendte strøk. Det er usikkert hva som vil skje i neste planperiode - etter 2025. Kommunen har ikke sagt at den da vil påta seg dette arbeidet og disse investeringene, men at den tidligst vil vurdere dette på det tidspunkt. Uansett: Vi som står bak dette initiativet har ikke lyst å vente på lovlig vann og avløp i ti år - og med risiko for å måtte vente enda lengre. Til spørsmål om motivet bak vårt initativ: Dette er ikke drevet fram av folk som vil selge tomter, men av folk som primært er interessert i få en varig løsning for avløp som gir anledning til å ha innlagt vann på lovlig vis. At dette vil øke verdien på eiendommen vil sannsynligvis være viktig faktor for de flest av oss grunneiere, når vi skal ta beslutning om å investere eller ikke. For mange betyr det også mye at vi samtidig bidrar til redusert forurensing av grunn, vassdrag og sjø. At noen som sitter på ubebygde tomter også kan være positive til Usken VA ser vi som positivt, både for dem og for oss andre. For da kan felleskostnadene deles på flere, noe som reduserer prisen per eiendom.

Spørsmål:

Vi synes kommunen slipper billig her? Ser ut som de kun vil bidra med mindre enn 10% . Har dere en skriftlig avtale med Sandnes kommune om hva de vil bidra med? Er det sammenlignbart med andre steder som ikke er en øy?

Svar fra interimsstyret:

Vi har ikke skriftlig avtale med Sandnes kommune enda, men har hatt god dialog underveis og kommunen har flere ganger, både muntlig og skriftlig (senest denne uken), sagt tydelig og klart at den vil ta kostnaden med bygging og drift av overføringsanlegget. Men kommunen må ha flertall i kommunestyret for å få anlegget inn i budsjettet for 2018, før vi er helt sikre på at kommunen har penger til sin del av investeringene.

Avslutning

To personer fra salen ga avslutningsvis ros til interimsstyret og berømmet presentasjon og innsats som er gjort så langt, og som den ene sa: Jeg gleder meg til å kunne trekke i snoren! Begge ga uttrykk for støtte til interimsstyrets planer for i videre arbeid framover. Innleggene fikk kraftig applaus fra salen.

Møtet ble avsluttet 20:50

Lenke til presentasjonen som ble vist på allmøtet: https://drive.google.com/open?id=0B6hj2wUZ2KqXMGRYcWZzR3RHX2c