Usken vann og avløp SA

November 2016:      Etter allmøtet 23. november 2016 (kl 1900, Sandnes rådhus) vil interimstyret stifte et samvirkeforetak, som vil bli den virksomheten som gjennomfører vann- og avløpsprosjektet. Samvirket får navnet Usken vann og avløp SA (kortnavn: Usken VA), og skal registreres i Brønnøysundregistrene.

Alle eiere av hytter, hus og grunn på Usken og Uskekalven blir invitert til å melde seg inn i samvirket, i samsvar med vedtektene.  Hvert medlem skal betale et andelsinnskudd på kr 5000, men redusert til kr 4000 dersom betaling foretas innen 31. januar 2017. Innmeldingsskjema finnes under menyvalget Dokumenter øverst.

Samvirket skal bruke andelsinnskudene til å forberede beslutningsgrunnlag for vann- og avløpsprosjektet. Medlemmene i samvirket vil senere få anledning til å inngå avtale om tilknytning til vann- og avløpsanlegget som skal bygges.  Dette vil kreve en betaling pr tilknyttet eiendom som foreløpig er anslått til kr 200.000 - 250.000.  Man forplikter seg ikke til dette ved å tegne seg som medlem i samvirket, men medlemskap er en forutsetning for å kunne bli tilknyttet anlegget.

Vedtektene for samvirket ved stiftelsen finner du nedenfor og under menyvalget Dokumenter øverst.. De vil bli behandlet på det første årsmøtet i samvirket, som planlegges i løpet av 1.kvartal 2017.Disse vedtekene legges til grunn for stiftelsen av Usken vann og avløp SA, november 2016. Vedtektene vil bli behandlet på første årsmøte, 1.kvartal 2017.

Vedtekter 

Usken vann og avløp SA


§1 Foretakets navn, art og forretningskontor

Foretakets navn er Usken vann og avløp SA. Foretaket er et samvirke. Samvirket har sitt forretningskontor i Stavanger kommune.

§2 Formål

Samvirkets formål er å skaffe tilgang til hensiktsmessig vann og avløp for eiendommer på øyene Usken og Uskekalven i Sandnes kommune, til fordel for samvirkets medlemmer etter selvkostprinsipp. I sammenheng med etablering av slikt anlegg kan samvirket medvirke til etablering av annen infrastruktur på øyene hvis dette kan gjøres med samordningsgevinster. Samvirket skal ikke drive næringsvirksomhet utover dette.

§3 Virksomhet

Samvirket tar sikte på å tilby tilknytning til vann- og avløpsanlegg til hytte- og boligeiendommer på Usken og Uskekalven, ved at eiere av slike blir medlemmer i samvirket og gjennom dette sørger for finansiering av anlegget.

Samvirket skal etablere et tilknyttet selskap som skal bygge ut vann- og avløpsanlegget. Samvirket skal overta det ferdigstilte vann- og avløpsanlegget fra det tilknyttede selskapet, sørge for drift og legge til rette for fremtidige tilknytninger av ytterligere eiendommer.

§4 Juridisk person, forpliktelser og signatur

Samvirket er en juridisk person med selvstendige rettigheter og ansvar. Samvirkets medlemmer står ikke ansvarlig for samvirkets forpliktelser.

Samvirkets firma signeres av styret i fellesskap. Årsmøte kan treffe beslutning om annen signaturbestemmelse.

§5 Medlemmer

a.    Eiere av eiendom på Usken og/eller Uskekalven kan bli medlem. Etter styrets nærmere vurdering kan festere og     andre med en sterk tilknytning til en eiendom, bli medlem, og disse er da sidestilte med eiere etter disse vedtektene. Styret fastsetter og administrerer rutiner for etablering, opprettholdelse og avslutning av medlemskap.

b.   Eiers medlemskap i samvirket er en forutsetning for at eiendom kan være tilknyttet samvirkets vann- og avløpssystem.

c.   Hvert medlemskap skal være knyttet til en eiendom på Usken eller Uskekalven. Som hovedregel kan det være ett medlemskap pr eiendom med eget gårds- og bruksnummer, men styret kan i det enkelte tilfelle og i forståelse med berørte eiere beslutte at det skal være mer enn ett medlemskap for en slik eiendom i tilfeller det er mer enn en selvstendig bruksenhet pr eiendom.

d.   Ved etablering av medlemskapet skal medlemmets personalia og eiendom registreres. Det kan i tillegg registreres andre personer som er medeiere i eiendommen eller har verv i juridisk person som eier eiendommen. Disse får ikke medlemsrettigheter, men skal motta samme informasjon fra samvirket som medlemmene får, og skal ha møte- og talerett på årsmøtene.

e.   Medlem kan melde til styret om at medlemskap knyttet til en eiendom skal gå over på en annen medeier av eiendommen.

f.   Ved eierskifte skal medlemskap opphøre for den som ikke lenger er eier av eiendommen. Medlemskapet går over på ny eier når styret har mottatt informasjon om vedkommendes personalia og bekreftelse av at medlemskap er ønsket. I slike tilfeller refunderes ikke andelsinnskudd til tidligere medlem, og nytt medlem skal ikke betale andelsinnskudd.

g.   Ved overføring av medlemskap til ny eier av en eiendom, skal rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet og tilknytningsavtalen følge med.

§6 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i samvirket.

Medlem kan gi fullmakt til å utøve stemmerett til annen person som har tilknytning til vedkommende eiendom som eier eller bruker. Fullmakten forevises skriftlig til møteleder eller styrets leder. Hvis medlem selv ikke møter på besluttende møte men det møter en annen person som er registrert i samsvar med § 5d, antas denne (eventuelt den eldste av disse hvis det er flere) å ha fullmakt til å utøve stemmerett.

§7 Andelsinnskudd

Andelsinnskudd pr medlem er kr 5000 som engangsbeløp. Andelsinnskudd som betales innen 31. januar 2017, er kr 4000. Andelsinnskudd forrentes ikke. Styret skal anvende andelsinnskuddet til å forberede endelig gjennomføringsbeslutning og iverksetting av denne frem til første innbetalinger i henhold til tilknytningsavtaler. For øvrig kan andelsinnskuddet inngå i kapitalreserve for samvirkets virksomhet.

Medlemsrettigheter forutsetter at andelsinnskudd er betalt.

Årsmøte kan vedta økt andelsinnskudd dersom dette er påkrevet for å dekke utgifter frem til første innbetalinger etter avtaler om tilknytning. Det forutsettes at samvirkets utgifter etter endelig gjennomføringsbeslutning skal dekkes av innbetalinger i henhold til tilknytningsavtaler og ikke gjennom økt andelsinnskudd.

Det skal ikke betales medlemskontingent, idet løpende utgifter i samvirket forutsettes dekket av driftsavgift som betales av medlemmer tilknyttet VA-anlegget.

Dersom det er truffet endelig gjennomføringsbeslutning og medlem innen rimelig tid ikke har fått tilbud om tilknytningsavtale, eller hvis styret ikke forventer at slikt tilbud kan gis (for eksempel på grunn av eiendommens beliggenhet), skal medlemmet tilbys full tilbakebetaling av innbetalt andelsinnskudd ved utmelding av samvirket.

§8 Vann- og avløpsanlegg

Samvirket skal arbeide for å etablere et vann- og avløpssystem på Usken og Uskekalven som ivaretar følgende funksjoner:

a)   Mottar tappevann gjennomgående fra det interkommunale ledningssystemet;

b)   Leverer avløp gjennomgående til det interkommunale ledningssystemet;

c)   Gir mulighet for innendørs tappevann til vanlige kjøkken- og badinstallasjoner samt toalett for den enkelte hytte og bolig;

d)   Møter gjeldende krav på beslutningstidspunktet til kvalitet og driftssikkerhet;

e)   Møter bolig- og hytteeiernes rimelige forventninger til komfort og praktiske forhold;

f)   Er tilgjengelig på helårsbasis;

g)  Kan tilbys minst 90% av bolig- og hytteeiendommer på Usken og Uskekalven;

h)   Er åpent for fremtidige tilknytninger i et slikt omfang som kan forventes ut fra gjeldende planer;

i)   Kan anlegges med moderate terrenginngrep;

j)   Har forventet levetid på minst 30 år.

§9 Tilknytningsavtaler

a.   Den enkelte eiendoms tilknytning til og bruk av vann- og avløpsanlegget, samt betalinger for dette, reguleres i tilknytningsavtale mellom samvirket og eierne av den enkelte eiendom.

b.   Styret skal arbeide for at alle medlemmer så langt det er praktisk og økonomisk forsvarlig får tilbud om tilknytningsavtale.

c.   Det kan differensieres i tilknytningsbetingelser mellom avtaler inngått før og etter endelig gjennomføringsbeslutning. Utover det skal tilknytningsavtalene i all hovedsak være enhetlige. Dersom styret finner det nødvendig å avtale ulike betingelser med ulike medlemmer, skal dette være saklig begrunnet, og styret skal redegjøre for dette på følgende årsmøte.

d.   Hvis medlem har fått tilbud om tilknytningsavtale og ikke har akseptert denne innen den frist styret har satt, skal styret søke å kontakte medlemmet for å få avklart forholdet. Dersom medlemmet innen rimelig tid fortsatt ikke har akseptert tilknytningsavtalen, skal vedkommendes medlemskap i samvirket opphøre. Det gis i slike tilfeller ikke tilbakebetaling av andelsinnskudd eller noen andel av samvirkets kapital for øvrig.

§10 Endelig gjennomføringsbeslutning

Styret treffer endelig beslutning om gjennomføring av anlegget når alle forutsetninger for dette er tilstrekkelig avklart, herunder avtale(r) med leverandør(er), tilstrekkelig antall tilknytningsavtaler, avtale med Sandnes kommune vedrørende tilknytning til de offentlige ledningsnettene for vann og avløp, offentlige tillatelser og tillatelser til bygging av ledningsnettet over eiendommer.

Som endelig gjennomføringsbeslutning regnes den første forpliktende beslutningen om å anlegge vann- og avløpsanlegg på hele eller deler av strekningen fra Usken til Uskekalven. Styret kan gjøre ulike delstrekninger til gjenstand for beslutninger på ulike tidspunkt.

Dersom styret innen to år fra samvirkets stiftelsesdato ikke har truffet beslutning om gjennomføring av anlegget eller styret kommer til at slik beslutning innen slik tidsramme ikke vil bli truffet, skal styret informerer medlemmene om dette. Dersom styret ser muligheter for at slik beslutning vil kunne treffes senere, kan styret anbefale at samvirket opprettholdes, ellers skal styret anbefale avvikling av samvirket. Årsmøte (ordinært eller ekstraordinært) tar så stilling til avvikling.

§11 Regnskap og revisjon

Styret skal sørge for tilfredsstillende fortløpende regnskapsførsel for samvirket. Styret skal legge resultatregnskap og balanse frem for årsmøtets godkjenning. Regnskap skal føres etter samme metoder og prinsipper som for aksjeselskap av tilsvarende størrelse.

Årsmøtet tar stilling til revisjonsordning for samvirket.

§12 Tilknytningsavtaler etter endelig gjennomføringsbeslutning

Det kan inngås tilknytningsavtaler for eiendommer også etter endelig gjennomføringsbeslutning, såfremt kapasitet og tekniske forhold i anlegget tillater dette uten vesentlig ulempe for brukere som allerede har tilknytningsavtale.

Etter at kostnader for bygging av vann- og avløpsanlegget er fullt ut betalt, skal mottatte anleggsbidrag benyttes til å refundere deler av anleggsbidrag til medlemmer som tidligere har betalt dette.

§13 Anvendelse av økonomisk overskudd

Dersom samvirket oppnår et økonomisk overskudd utover det som kreves for å opprettholde forsvarlig kapital og likviditet, skal overskuddet anvendes til å redusere fremtidige innbetalinger til løpende drift etter tilknytningsavtalene. Årsmøtet kan innenfor de begrensninger samvirkeloven setter, beslutte at eventuelt årsoverskudd skal tilbakebetales til medlemmene.

§14 Årsmøte

Årsmøte skal holdes hvert år innen 30. juni i Sandnes, Stavanger, Sola eller Randaberg kommune. Årsmøtet skal behandle følgende saker:

a)   Fortegnelse over fremmøtte medlemmer;

b)   Valg av møteleder;
c)   Valg av årsmøtereferent og person til å underskrive årsmøtereferatet sammen med referent;
d)   Godkjenning av innkalling;
e)   Fremleggelse av styrets årsberetning og regnskap for årsmøtets godkjennelse;
f)   Styrets orientering om driftssituasjon, planer og videre utsikter, herunder forhold som ventelig vil få økonomiske eller andre konsekvenser for medlemmene;
g)   Godtgjørelser til tillitsvalgte;
h)   Valg av styrets leder og styre for øvrig;
i)    Revisjonsordning og valg av revisor;
j)    Valg av valgkomité;
k)   Eventuelle andre saker fremmet av styret;
l)    Eventuelle andre saker fremmet av medlemmer.

Årsmøtet skal velge minst fem og ikke mer enn syv medlemmer, herunder styrets leder. Når utbyggingen av vann- og avløpsanlegget er sluttført, kan antall styremedlemmer reduseres til tre. Alle styremedlemmene og styreleder velges hvert år, men det tilstrebes at hvert styremedlem innehar vervet i minst to år og ikke mer enn seks år, og at ikke mer enn halvparten av styrets medlemmer skiftes ut på et årsmøte.

Valgkomitéens oppgave er å legge frem innstilling om styresammensetning, herunder styreleder. Innstillingen skal følge innkalling til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at det ikke skal være valgkomité.

§15 Styret

Styrets medlemmer skal arbeide for samvirkets formål, og har ikke anledning til å benytte styrevervet til å fremme personlige interesser.

Styret kan beslutte å tegne forsikring for styreansvar. Kostnad for dette dekkes av samvirket.

Som godtgjørelse for ordinært styrearbeid kan styret beslutte å la styrets medlemmer motta en godtgjørelse som ikke skal overstige forventet årlig innbetaling til inndekning av driftskostnader pr tilknyttet eiendom. Styremedlemmer kan videre kreve godtgjørelse for dokumenterte utgifter i samvirkets interesse og i samsvar med styrevedtak. Eventuell godtgjørelse for ekstraordinært styrearbeid utover det som er nevnt over, kan besluttes av styret, i samsvar med retningslinjer og økonomiske rammer vedtatt av årsmøtet.

Samvirkets utbetalinger til styremedlemmer og andre medlemmer skal fremgå av regnskapet.

§16 Forretningsførsel og daglig ledelse

Styrets leder er også samvirkets daglige leder med mindre styret har oppnevnt en annen daglig leder.

Styret kan inngå avtale med styreleder, et annet styremedlem eler en annen part om forretningsførsel og daglig ledelse av samvirket, i samsvar med retningslinjer og økonomiske rammer vedtatt av årsmøtet. Styreleder/styremedlem som også skal være daglig leder, kan ikke delta i styrebehandling av en slik avtale. Avtalen skal bringes til opphør dersom årsmøtet beslutter det. Styret er fullt ut ansvarlig for samvirkets drift også når det er inngått slik avtale.

§17 Kommunikasjon mellom samvirket og medlemmer

Informasjonsutveksling mellom samvirket og medlemmer baseres i hovedsak på elektronisk kommunikasjon. Styret skal sørge for hensiktsmessige rutiner for dette.

§18 Oppløsning m.m.

Ved oppløsning av samvirket skal samvirkets kapital etter at alle forpliktelser er innfridd, deles likt mellom medlemmene.

§19 Forhold til samvirkeloven

Bestemmelsene i samvirkeloven kommer til anvendelse for samvirket med unntak av lovens fravikelige bestemmelser der det er gitt andre bestemmelser i eller i medhold av disse vedtektene.

------------------------- o O o -------------------------